Letecké práce s dronmi, fotogrametria

Čo je fotogrametria a letecké práce s dronmi?

    Fotogrametria je metóda na získavanie priestorových informácii o fyzických objektoch a priestore pomocou spracovania snímok z fotoaparátov a kamier.  Pomocou softvéru je z 2D fotografií vyhotovený 3D model objektu alebo záujmového územia.                                                                            

  Letecké mapovanie dronom (UAV) prináša mnoho benefitov ako je rýchlosť a presnosť mapovania veľkých území, podrobnosť, meranie neprístupných území a objektov.  Výstupom je presné  3D zameranie  záujmovej lokality a to vo forme ortofotomapy, mračna bodov, digitálneho modelu terénu (DTM), 3D meshu s textúrou, polohopisno-výškopisného plánu.                                              Výstupy sú georeferencované pomocou vlícovacích bodov do súradnicového systému JTSK a do výškového systému Bpv. Vyhotovené elaboráty dosahujú geodetickú presnosť a sú overené autorizovaným geodetom a kartografom.

 

Produkty a služby

Výhody leteckého mapovania dronom

Drone_map_BR_1

Štúdia realizovateľnosti - vyhotovenie a osadenie 3D modelu do terénu

Mračno bodov - letecká fotogrametria

Realizované projekty

Galéria

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava